Pendeltåg

Från Järnvägsdata
Ett pendeltåg av typen X60 vid Stockholms Centralstation
Ett äldre pendeltåg av typen X11 vid Göteborgs Centralstation
Köpenhamns pendeltåg
Hamburgs pendeltåg
Berlin, de två högra spåren är för pendeltåg, de två vänstra spåren är för fjärr- och regionaltåg
Londons pendeltåg
Südostbahn Schweiz pendeltåg

Ett pendeltåg är ett lokaltåg som huvudsakligen trafikerar ett storstadsområde och dess närmaste omgivning. Pendeltåg finns i flertalet större städer i världen. I Sverige finns flera pendeltågssystem, bland annat i Stockholm och Göteborg. Även Pågatågen och Östgötapendeln räknas ofta som pendeltåg, men någon exakt definition finns inte.

Pendeltågen har olika namn på olika platser, utomlands ofta ett varumärke som är svåröversatt, även om termen ofta liknar en översättning av "stadsbana". I tyskspråkiga länder kallas de S-Bahn (Stadtbahn), i Norge Lokaltog och i Danmark för S-tog. I USA finns en term "commuter rail", vilket ordagrant betyder pendlarjärnväg. Pendeltåg går ibland på egna spår, men i många fall delar man spår med andra tåg, som godståg och fjärrtåg, på hela eller delar av sträckan.

Termen

Termen pendeltåg uppstod i Stockholmsområdet på 1960-talet i samband med omorganisationen och utbyggnaden av lokaltågstrafiken där. AB Storstockholms Lokaltrafik övertog den 1 januari 1967 ansvaret för lokal persontrafik på järnväg inom länet. Från den 12 maj 1968 ersattes de hittillsvarande lokdragna lokaltågen successivt med nya motorvagnståg.[1] Dessa utformades med tunnelvagnarna som förebild och benämndes i medierna oftast just "pendeltåg". I det nya trafikupplägget "pendlade" tågen mellan förorterna utan att terminera vid Stockholms centralstation. Se vidare Stockholms pendeltåg. När likartade trafikupplägg introducerades i andra delar av landet kom begreppet ofta att användas även där. Här används termen generellt om lokaltågssystem i storstadsområden, alltså även som översättning av utländska namn.

Ordet pendeltåg används i Stockholm som ett varumärke på lokala tåg i Storstockholms Lokaltrafiks regi på Trafikverkets spår (inklusive Gnestapendeln som har låg turtäthet). Det finns fler lokaltåg i Stockholmstrakten i Storstockholms Lokaltrafiks regi, nämligen på Roslagsbanan och Saltsjöbanan, som inte kallas pendeltåg. Ordet pendeltåg används även i Göteborg.

finlandssvenska kallas liknande system närtåg och även närtrafik i stället för pendeltåg, främst i huvudstadsregionen.

Elsystem

Även om pendeltåg ofta använder det vanliga järnvägsnätet, så elektrifierades ofta pendeltågssträckorna tidigt, inte sällan användes då likströmssystem (såsom tunnelbanor också har). I vissa städer, som Köpenhamn, Hamburg och Berlin lever dessa tidiga system kvar trots att en större del av järnvägsnätet elektrifierats med modernare system, vilket är möjligt genom att pendeltågen helt använder separata spår, vilket får dessa system att likna tunnelbanor. I Sverige har de samma elsystem som fjärrtåg, eftersom de oftast delar spår. Se vidare elektrifierad järnväg.

Pendeltågstunnlar

Eftersom pendeltåg trafikerar stadsområden där det ofta är svårt att anlägga järnväg på ytan är det inte ovanligt att delar av pendeltågssystemen inklusive stationer anläggs i tunnel, i första hand i centrala staden. Så har till exempel skett i Berlin (Nordsydtunnel), Hamburg (City-S-Bahntunneln & Harburgtunneln), München, Köpenhamn (Boulevardtunneln), Oslo, Paris, Sydney och många andra städer. De har gett möjlighet för tågen att nå flera centrala delar.

I en del städer är pendeltågen helt skilda från järnvägstrafik på landets huvudnät, och har egna standarder och delvis tunnel, åtminstone i centrum. Dessa system är ett mellanting mellan tunnelbana och pendeltåg. Så är det bland annat för danska S-tågen i Köpenhamn och S-bahn i Berlin och Hamburg.

I Sverige är alla pendeltågssystem blandade med fjärrtrafik, även om det i Stockholm finns flera sträckor som normalt bara används av pendeltåg. Järnvägstunnel med pendeltåg finns i Göteborg där den underjordiska Lisebergs station ligger. I Malmö finns Citytunneln, som har stationer vid centralstationen, den underjordiska Triangelns station och Hyllie, för att sedan ansluta med Öresundsbanan vid Svågertorp. Citytunneln avlastar Kontinentalbanan, i och med att Öresundståg och Pågatåg går rakt under Malmö, istället för att åka runt om. I Stockholm har en pendelstågstunnel byggts, Citybanan. Även Göteborg har en pendeltågstunnel under planering, kallad Västlänken, som skulle ge tre underjordiska stationer i centrala staden. Dessa är Göteborgs central, Hagakyrkan och Korsvägen. Projektet går.

Sveriges underjordiska stationer med pendeltåg (inklusive pendeltågsliknande tåg):

Se även Lista över järnvägstunnlar i Sverige#Underjordiska stationer.

Några av Europas största underjordiska pendeltågsstationer:

Pendeltåg i Norden

Pendeltåg Längd (km) Linjer Stationer Invigningsår Land
Oslos pendeltåg 553 8 128 1902 Norge Norge
Helsingfors närtrafik 99 15 69 1969 Finland Finland
Stockholms pendeltåg 200 8 53 1968 Sverige Sverige
Köpenhamns pendeltåg 170 7 84 1934 Danmark Danmark
Göteborgs pendeltåg 104 3 25 1960 Sverige Sverige
Tammerfors pendeltåg(fi)[2] 91 2 8 2019 Finland Finland

Flera av linjerna inom Oslos pendeltåg har låga turtätheter och långa restider till centrum, vilket gör att de snarare är regionaltåg. Definitionen på Oslos pendeltåg är det som operatören kallar "lokaltog".

Pendeltåg i övriga världen

Pendeltåg Längd (km) Linjer Stationer Invigningsår Land
Londons pendeltåg Storbritannien Storbritannien
New Yorks pendeltåg 1765 20 244 1834 USA USA
Sydneys pendeltåg 882 11 176 1855 Australien Australien
Paris pendeltåg 587 5 257 1977 Frankrike Frankrike
Prags pendeltåg 515 14 158 2007 Tjeckien Tjeckien
Chicagos pendeltåg 487 11 240 1984 USA USA
Barcelonas pendeltåg 467 5 107 1958 Spanien Spanien
Münchens pendeltåg 442 10 148 1972 Tyskland Tyskland
Wiens pendeltåg 382 13 137 1962 Österrike Österrike
Zürichs pendeltåg 380 27 171 1990 Schweiz Schweiz
Melbournes pendeltåg 372 16 200 1854 Australien Australien
Madrids pendeltåg 339 11 98 1941 Spanien Spanien
Berlins pendeltåg 331 15 166 1882 Tyskland Tyskland
Frankfurts pendeltåg 303 9 108 1878 Tyskland Tyskland
Bremens pendeltåg 270 4 35 2010 Tyskland Tyskland
Basels pendeltåg 250 5 72 1997 Schweiz Schweiz
Budapests pendeltåg 176 5 81 Ungern Ungern
Hamburgs pendeltåg 144 6 68 1906 Tyskland Tyskland
San Franciscos pendeltåg 125 1 32 1987 USA USA
Wollongongs pendeltåg 20 1 14 Australien Australien

En mycket längre lista (cirka 300 system) finns i den engelska artikeln List of suburban and commuter rail systems.

Se även

Källor