Byggnadsminne

Från Järnvägsdata
Byggnadsminnesplakett (Byggnadsminnesmärke) för statligt ägda byggnadsminnen beslutade av Kungl. Maj:t. (uppsatt vid Turkiska kiosken i Hagaparken). Skylten är en bronsplakett som gjutits efter en förlaga skapad av konstnären Edvin Öhrström.
Byggnadsminnesplakett (Kulturhistoriskt minnesmärke) för privatägda och kommunalt ägda byggnadsminnesobjekt. Denna plakett är monterad på en minnessten vid Norrköpings promenader.

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar i Sverige som byggnadsminnesförklarats enligt bestämmelser i kulturmiljölagen. Det betraktas vanligen som det starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse i Sverige kan åtnjuta.

För att klargöra skyddet fastställs skyddsbestämmelser eller skyddsföreskrifter för varje byggnadsminne.

Byggnadsminnen har stor spännvidd i tid och rum och kan vara allt från en medeltida borg till en biograf från 1950-talet. En byggnadsminnesförklaring innebär att byggnaden måste bevaras för all framtid. Byggnaden får inte förvanskas, byggas om, eller rivas. Även parker, trädgårdar eller andra anläggningar av kulturhistoriskt värde kan få skydd. Över 2 000 anläggningar och miljöer är skyddade som byggnadsminnen. En förteckning finns i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.[1]

Historia

Det statliga skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan härledas ända tillbaka till 1666 års ”Placat och Påbudh om Gamle Monumenter och Antiquiteter i Rijket”. Vården av kronans byggnader utvidgades och förbättrades efterhand genom till- sättandet av hovarkitekter. Ett viktigt steg togs 1697, då Nicodemus Tessin d. y. utnämndes till överintendent över alla kungliga "Slott, Huus, Trägår- dar och Byggnader" [2]. Den moderna lagstiftningen inleddes genom 1942 års lag om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader, följd av 1960 års lag om byggnadsminnen.

Syftet med byggnadsminnen var och är att bevara spår av historien som har betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors tillgång till kulturarvet. Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats. Berättelserna rymmer även specifika händelser och enskilda personers historia.

Det finns numera två typer av byggnadsminnen, enskilda byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen. Före 1989 kallades ett statligt byggnadsminne för "byggnadsminnesmärke".

Beträffande kyrkobyggnader, se kyrkligt kulturminne.

Enskilda byggnadsminnen

Byggnadsminnesmärke på Tumba bruk.

Länsstyrelserna har möjlighet att genom kulturmiljölagen byggnadsminnesförklara sådana byggnader och anläggningar som "har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde". Det kan gälla såväl bostadshus som industrianläggningar, parker och broar.

Vem som helst kan väcka fråga hos länsstyrelserna om att en byggnad eller anläggning ska byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen har även möjligheten att på eget initiativ väcka fråga om byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelserna har tillsynsansvar över byggnadsminnen och prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna. Den som äger ett byggnadsminne har möjlighet att söka bidrag för de antikvariska överkostnader som kan uppstå vid till exempel restaurering.

Statliga byggnadsminnen

Regeringen beslutar om en statlig byggnad eller anläggning ska bli statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet lämnar förslag på nya statliga byggnadsminnen och ansvarar för tillsynen över dem. De statliga byggnadsminnena berättar viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia.

Det finns omkring 265 statliga byggnadsminnen i form av exempelvis regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar, broar, kungliga slott och fyrar.

Exempel på byggnadsminnen i Sverige

Spännvidden är stor och byggnadernas ålder har inte alltid betydelse. En byggnad från 1950-talet kan bli byggnadsminne medan byggnader från 1600-talet står utan skydd.

Byggnadsminnen länsvis

Se även

Referenser

Noter

 1. bebyggelseregistret
 2. SOU 1956:26 Byggnadsminnen. Byggnadsminnesutredningen. 1956. Libris länk 

Vidare läsning

 • Alenius, Hans; Ström Krister (2004). "Synnerligen märkliga": byggnadsminnen i Västmanlands län. Årsbok (Västmanlands läns museum, Västmanlands hembygdsförbund) 1652-9049 ; 79(2003/2004). Västerås: Västmanlands läns museum. Libris länk. ISBN 91-974974-0-1 
 • Björkman Eva antikvarie, Emanuelsson Lena, Overland Viveka, red (2016). Hus, människor, minnen. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund, 0280-4174 ; nr 93. Göteborg: Länsstyrelsen i Västra Götalands län. sid. 8-9. Libris länk. ISBN 9789176862742 
 • Byggnadsminnen i Örebro län.. [Publikation / Länsstyrelsen i Örebro län], 0349-4454 ; 2001:22. Örebro: Länsstyrelsen Örebro län. 2001. Libris länk 
 • Falk, Bengt-Arne; Wretling Hans (2013). Husen som bygger Göteborgs historia: [byggnadsminnen. Göteborg: Hantverks- och industrihus i Göteborg AB (Higab). Libris länk. ISBN 9789163740961 
 • Gagge, Ann Christin (1998). Byggda minnen: byggnadsminnen i Gävleborgs län. Gävle: Länsstyrelsen Gävleborg, Länsmuseet Gävleborgs förlag. Libris länk. ISBN 91-86244-65-5 
 • Hjertberg Lars, Rosander Eva, red (2008). Halva kungariket är ditt: svenska folkets kulturarv. Stockholm: Statens fastighetsverk. Libris länk. ISBN 9789188238887 
 • Hansson, Cecilia; Johanson Carin (1995). Byggnadsminnen Malmöhus län. [Malmöhus län i utveckling], 1104-5183 ; [1995:35]. Malmö: Länsstyr. i Malmöhus län. Libris länk 
 • Juvander, Katarina; Glase Gösta (1999). Stockholms byggnadsminnen. Länet. Stockholm: Byggförl. i samarbete med Länsstyr. och Riksantikvarieämbetet. Libris länk. ISBN 91-7988-121-1 
 • Juvander, Katarina; Glase Gösta (1999). Stockholms byggnadsminnen. Staden. Stockholm: Byggförl. i samarbete med Länsstyr. och Riksantikvarieämbetet. Libris länk. ISBN 91-7988-119-X 
 • Lönnbom Ingemar, red (2015). Blekinges byggnadsminnen: en källa till vår historia. Karlskrona: Länsstyrelsen i Blekinge län. Libris länk 
 • Petersen, Björn; Persson Arne (2006). Husesyn: Hallands byggnadsminnen. Halmstad: Länsstyrelsen i Halland i samarbete med Kulturmiljö Halland och Länsmuseet Varberg. sid. 8-9. Libris länk. ISBN 91-631-8267-X 

Externa länkar